Vai al contenuto

I consigli migliori della gente del luogo

Dalle visite turistiche ai tesori nascosti, scopri cosa rende unica la città con l'aiuto delle persone del luogo che la conoscono meglio.
Lodging
  • Consigliato da 2 persone del luogo
Place of Worship
“ According to legend, this structure contains The Buddha's breast bone, and as such, it is one of the most important Theravada Buddhist structures in the region”
  • Consigliato da 1 persona del luogo
Palace
“เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพาน ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงเลือกพื้นที่สร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง”
  • Consigliato da 1 persona del luogo
Place of Worship
“เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวดสกลนคร ”
  • Consigliato da 1 persona del luogo
Point of Interest
Establishment
  • Consigliato da 1 persona del luogo
Administrative Area Level 1
Museum
“มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ในท่านั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว”
  • Consigliato da 1 persona del luogo
Sala giochi
$$
Premise
“มีพันธุ์ไม้สำคัญหายาก มีน้ำตก ถ้ำ หน้าผา ลานหิน อ่างเก็บน้ำ และภาพเขียนสลักหินประวัติศาสตร์”
  • Consigliato da 1 persona del luogo
Natural Feature
“H.M. Srinakarintra Park is located on the back of well known Temple "Wat Phra That Choeng Chum Worawihan" where this park connected to a beautiful 2nd larges lake of Thailand ”
  • Consigliato da 1 persona del luogo
Administrative Area Level 1
Caffè
  • Consigliato da 1 persona del luogo